Kandidatarbete: Tillgänglighet till naturupplevelser

juni 16, 2015

Konflikten mellan ett tillgängligt friluftsliv, i form av byggda tillägg i naturen samt bevarandet av naturen och landskapsbilden,  intresserar mig som landskapsarkitektstudent. Landskapsarkitektens roll i samhällsutvecklingen handlar ofta om att förena olika intressen, såsom naturvård och människans användande av naturen. I mitt kandidatarbete ville jag därför undersöka hur vi kan planera för, placera och utforma tillgänglighetsåtgärder så att de ökar framkomligheten i naturen samtidigt som landskapets och naturens värden bevaras. För att ge ett exempel på hur man kan öka tillgängligheten till naturupplevelser på en viss plats och utifrån platsens förutsättningar valde jag att undersöka Fårös nordvästra raukkust på Gotland vars tillgänglighet bör ses över enligt mig. Det huvudsakliga problemet med raukkusten idag är att marken och topografin hindrar personer som inte har full rörelseförmåga att utöva det friluftsliv som förekommer på platsen. Utifrån de anordningar som finns idag begränsas personer som har nedsatt rörelseförmåga till en asfalterad bilväg varifrån man endast på några få platser kan titta på raukarna på avstånd.  Ett gestaltningsförslag som ökar tillgänglighetet till naturupplevelserna på raukkusten är både meningsfullt och utmanande i och med att kusten ingår i två naturreservat. Resultatet är ett program och koncept för raukkusten som redovisas i en programplan samt idéskisser och principlösningar för olika anordningar.

 Vestberg.A_20150605-mellan-5 Vestberg_Amanda_2015-07-277

Vestberg_Amanda_2015-07-2711

Vestberg_Amanda_2015-07-2712

Vestberg_Amanda_2015-07-0813

Annonser